REGULAMENT

de organizare şi funcţionare


OBIECTUL DE ACTIVITATE

Domeniul principal de activitate conform clasificării CAEN al R.A.J.D.P. Vâlcea:


421 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate.

Activitatea principală a R.A.J.D.P. Vâlcea:


4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor.

Activităţi secundare a R.A.J.D.P. Vâlcea:

0129 - Cultivarea altor plante permanente;
0161 - Activităţi auxiliare pentru producţie vegetală;
0163 - Activităţi după recoltare;
0164 - Pregătirea seminţelor;
0210 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere;
0220 - Exploatare forestieră;
0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;
0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
0812 - Extracţia pietrişului şi a nisipului; extracţia argilei şi caolinului;
0990 - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor;
1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor;
1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri;
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
2363 - Fabricarea betonului;
2364 - Fabricarea mortarului;
2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n. c. a;
2433 - Producţia de profile obţinute la rece;
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor;
2562 - Operaţiuni de mecanică generală
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice: fabricarea de lanŧuri şi arcuri;
2594 - Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe;
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;
3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase;
3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare;
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;
4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane;
4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri;
4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;
4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii;
4291 - Construcţii hidrotehnice;
4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti;
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor;
4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
4313 - Lucrări de foraj &$351i sondaj pentru construcţii;
4321 - Lucrări de instalaţii electrice;
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat;
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
4331 - Lucrări de ipsoserie;
4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri;
4339 - Alte lucrări de finisare;
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii;
4399 - Alte lucrări speciale de construcţii;
4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone);
4519 - Comerţ cu alte autovehicule;
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;
4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule;
4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;
4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule Ín magazine specializate;
4939 - Alte transporturi terestre de călători;
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
4942 - Servicii de mutare;
5210 - Depozitări;
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre;
5224 - Manipulări;
5821 - Activităţi de editare a jocurilor pe calculator;
5829 - Activităţi de editare a altor produse software;
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei;
6203 - Activităţi de management (gestiune &$351i exploatare) a mijloacelor de calcul;
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
6810 - Cumpăratea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 - Închirierea şi subânchirierea bunurilor imobiliare proprii sau ânchiriate;
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
7111 - Activităţi de arhitectură;
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
7120 - Activităţi detestări şi analize tehnice;
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţificeşi tehnice;
7711 - Activităţi de Închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare;
7712 - Activităţi de Închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele;
7732 - Activităţi de Închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii;
7739 - Activităţi de Închiriere şi leasing cu alte maşini, chipamente şi bunuri tangibile;
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare;
8110 - Activităţi de servicii suport combinate;
8129 - Alte activităţi de curăţenie;
8130 - Activităţi de Întreţinere peisagistică
8411 - Servicii de adminbistraţie publică generală
9101 - Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor.


ATRIBUŢIILE R.A.J.D.P. VÂLCEA

Realizeză politica de dezvoltare regională a reţelei rutiere judeţene, în contextul larg al politicii naţionale în domeniu:
- administrează bunurile ce constituie patrimoniul judeţului, concretizat în bunuri mobile şi imobile care aparţin domeniului public de interes judeţean sau local, precum şi bunuri ce constituie domeniul privat al regiei;
- asigură prin măsuri specifice integritatea patrimoniului pe care îl are în administrare sau proprietate şi folosirea eficientă a acestuia;
- asigură administrarea şi exploatarea corespunzătoare a instalaţiilor (staţii asfalt, emulsie, betoane, sortare etc.) a utilajelor, clădirilor şi altor bunuri aflate în administrare sau dotare;
- asigură repararea şi întreţinerea construcţiilor şi instalaţiilor din dotare;
- stabileşte preţuri şi tarife pentru toate tipurile de lucrări sau servicii pe care le realizează şi le supune spre aprobare conform regulamentelor în vigoare;
- organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;
- asigură aplicarea normelor de protecţie a muncii şi a mediului, a normelor de igienă, precum şi respectarea standardelor şi a normativelor în vigoare privind lucrările pe care le execută;
- întocmeşte, supune spre aprobare şi execută conform legii bugetul de venituri şi cheltuieli, balanţe şi bilanţuri contabile;
- elaborează studii, programe şi prognoze privind dezvoltarea sau starea de viabilitate a reţelei rutiere;
- urmăreşte perfecţionarea şi calificarea salariaţilor regiei;
- stabileşte relaţii comerciale şi de altă natură, în domeniul său de activitate, cu alţi agenţi economici, cu autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, cu persoane fizice române sau străine, pentru realizarea obiectului de activitate;
- realizează politica de credite şi a altor surse de finanţare;
- hotărăşte contractarea de împrumuturi bancare, necesare activităţii de producţie şi investiţii;
- hotărăşte în condiţiile legii cu privire la scoaterea din funcţiune sau casarea mijloacelor fixe;
- hotărăşte înstrăinarea în condiţiile legii a unor bunuri mobile sau imobile, proprietatea regiei.