R.A.J.D.P. VÂLCEA - Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, este unitatea de construcţii prin care Consiliul Judeţean Vâlcea administrează şi întreţine reţeaua rutieră de drumuri judeţene, însumând 967,427km.
  Infiinţată în anul 1968, odată cu apariţia judeţului Vâlcea pe harta administrativă a României, unitatea de drumuri judeţene a funcţionat fără întrerupere sub diferite denumiri şi cu modificări mai mari sau mai mici în structură.
  Din anul 1984 un salt calitativ important l-a constituit înfiinţarea şantierului de construcţii, moment în care regia s-a afirmat pe raza judeţului Vâlcea ca cel mai puternic şi eficient constructor de drumuri şi poduri. Toate aceste noi abordări specifice activităţii de drumuri şi poduri s-au făcut fără neglijarea principalului obiect de activitate, întreţinerea şi repararea reţelei rutiere.
  Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, vechea denumire a actualei regii, a fost transformată în Regie Autonomă în anul 1992. Începând cu anul 1994, prin Decizia nr.115 a Delegaţiei Permanente a Consiliului Judeţean Vâlcea, regia funcţionează pe principii economice şi nu ca instituţie publică.
  R.A.J.D.P. Vâlcea este organizată în teritoriu cu trei loturi de întreţinere şi construcţii (Drăgăşani, Tătărani, Horezu) şi un Atelier Întreţinere Intervenţii Echipamente de Producţie şi Confecţii Metalice.
  Fiecare lot este dotat cu spaţii corespunzătoare (birouri, laboratoare) şi baze de producţie (staţii de betoane, staţie de asfalt, staţie de sortare, parc propriu de transport şi utilaje), magazii de materiale etc.
  De asemenea, la Lotul Drăgăşani – punct de lucru Lădeşti, regia dispune de o dotare deosebită (Instalaţie de preparare mixturi asfaltice IMA45, staţie de betoane, staţie de preparare emulsie bituminoasă, parc propriu de transport şi utilaje, baze de producţie, laborator, etc.). Staţiile de sortare a produselor de balastieră aflate în cadrul Loturilor Tătărani şi Horezu (Stroieşti) au asigurat în permanenţă necesarul de agregate sortate pentru lucrările din programul unităţii, cât şi pentru livrări la diverşi beneficiari. În afară de laboratoarele din cadrul unităţii noastre avem contracte de colaborare cu laboratoare de grad superior din cadrul unor unităţi din ţară cu specific asemanator.
  Având în vedere gradul mare de dispersare al lucrărilor pe care unitatea noastră le execută - întregul teritoriu al Judeţului Vâlcea şi de cele mai multe ori în afara judeţului, fiecare lot are încadrat personal cu studii superioare şi medii, precum şi muncitori calificaţi în toate meseriile necesare activităţii de drumuri şi poduri.
  Domeniul competiţional
  Domeniul de activitate al regiei, se referă în principal la execuţia lucrărilor de întreţinere reparaţii, modernizări, reabilitări drumuri şi poduri. Sursele de finanţare sunt asigurate prin bugetul local, Fondul Special al drumurilor, Fonduri de Investiţii, alte fonduri legal constituite precum şi fonduri externe. Având o bună dotare privind baza de transport şi utilaje executăm diverse lucrări de prestări servicii la diverşi beneficiari. De asemenea, pe bază de comandă, unitatea noastră execută lucrări de construcţii la primăriile locale (drumuri, poduri, consolidări, reabilitări).
  Permanent ne-am preocupat şi de lucrările cu specific, finanţate de alţi beneficiari, putând aminti o serie de drumuri industriale sau forestiere, străzi în municipiile şi oraşele judeţului, punţi pietonale şi pasaje rutiere.
  Din 1984 şi pînă în prezent R.A.J.D.P. Vălcea a construit şi a pus în funcţiune 280 poduri de beton armat însumând 5.530 m, dintr-un total de 400 poduri existente (pe drumuri judetene şi comunale), cu lungimea de 10.446 m.
  Actualmente avem pe drumurile judeţene pe raza judeţului Vâlcea numai poduri definitive (construcţii din beton, beton armat şi metal).
  În aceeaşi perioadă, am construit şi modernizat cca 380 km drumuri judeţene şi comunale la care se adaugă cca 120 km străzi şi drumuri industriale.
  Clienţi principali
  Relaţiile contractuale ale unităţii noastre sunt încheiate în principal cu Consiliul Judeţean Vâlcea, Consiliile Locale orăşeneşti şi comunale şi alţi beneficiari (persoane fizice şi juridice).
  Reglementări sub care se desfăşoară activitatea (atestări)
  Unitatea a implementat Sistemul de Management al Calităţii SR EN ISO 9001:/2008, Sistemul de Management de Mediu SR EN ISO 14001:2005, eliberate de MRC-OCS, precum şi atestatul APDP pentru drumuri de profil, atestat NV IMPERBEL SA pentru utilizarea membranei hidroizolatoare DERBIGUM.
  De asemenea unitatea a fost certificată de Asociaţia Constructorilor Forestieri A.C.F., asociaţie profesională şi patronală.
  Unitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat de Consiliul Judeţean Vâlcea.
  1. MANAGEMENT
  Conducerea regiei se preocupă permanent pentru dezvoltarea şi diversificarea paletei de activităţi ale unităţii, astfel încât să se poată răspunde prompt şi corespunzător oricăror doleanţe ale beneficiarilor.
  Fiind bună cunoscătoare a calităţilor profesionale ale fiecărui angajat, conducerea unităţii, prin Directorul General se preocupă permanent de valorificarea cunoştinţelor fiecărui membru al unităţii astfel încât abordarea unei noi activităţi să plece permanent de la un nucleu ce poate fi dezvoltat astfel încât noua activitate să poată fi regăsită în volumul cerut de piaţă.
  Realizarea acestui deziderat a presupus şi un sistem propriu de informare privind sensul în care se dezvoltă activitatea de construcţii, atât ca cerinţă cât şi ca standard de calitate.
  În sensul celor de mai sus Directorul General:

  - alocă resursele necesare pentru realizarea măsurilor stabilite;

  - prezintă Consiliului de Administraţie rapoarte periodice privind rezultatele obţinute;

  - verifică realizarea acţiunilor corective şi preventive rezultate în urma analizelor.

  Conducătorul regiei participă personal la stabilirea contactelor cu noi clienţi, prezentându-le realizările deosebite, sub formă de pliante, procese verbale şi recomandări din partea altor beneficiari. Are disponibilitatea pentru analizarea proiectelor pe care noii clienţi doresc să le promoveze punând la dispoziţie personal calificat din cadrul unităţii pentru stabilirea unor detalii.
  Prin atmosfera creată, beneficiarii încep afacerile cu noi într-un climat de încredere şi speranţă în realizarea obiectivelor pe care şi le-au propus.
  Tot conducătorul unităţii, respectiv Directorul General, reprezintă regia în relaţia cu Prefectura, Consiliul Judeţean Vâlcea şi autorităţile publice locale (primării locale), dar şi în contactele cu mass-media, foarte importantă în popularizarea rezultatelor obţinute, dar şi în monitorizarea acestora pentru menţinerea şi dezvoltarea lor pe plan calitativ.
  2. POLITICA ŞI STRATEGIA
  Un rol deosebit de important în strategia de dezvoltare a unităţii şi diversificarea sferei de activitate îl constituie o permanentă informare a necesităţilor pe piaţa construcţiilor în general şi în judeţul Vâlcea în special.
  Pe parcursul ultimilor 15 ani, paleta de activităţi a regiei s-a diversificat permanent, iniţial funcţie de necesităţile reţelei rutiere judeţene şi cu timpul şi în alte sfere de activitate.
  S-a pornit de la lucrări în exclusivitate de întreţinere curentă, apoi periodică (covoare asfaltice şi îmbrăcăminţi asfaltice uşoare). Odată cu înfiinţarea şantierului de construcţii s-a început cea mai spectaculoasă acţiune de înlocuire a podurilor provizorii cu poduri definitive din beton simplu şi armat, dar şi construcţia de drumuri noi sau modernizarea celor existente.
  Cu trecerea timpului a apărut ca necesară executarea lucrărilor de ranforsare sisteme rutiere şi tratamente de regenerare. Caracterul torenţial al majorităţii pârâurilor de pe raza judeţului Vâlcea ne-a obligat la specializarea rapidă în domeniul amenajărilor hidrotehnice (corecţii şi amenajări de albii, îndiguiri, praguri de colmatare din beton etc.). De aici şi până la penetrarea sistemului construcţiilor forestiere nu a mai fost decăt un pas, având în vedere că lucrările prioritare sunt direct înrudite cu cele deja executate de noi (construcţii drumuri forestiere, podeţe, amenajări hidrotehnice, corecţii de torenţi etc).
  Fenomenele meteorologice deosebite din ultimii trei ani au reclamat o rapidă orientare spre tipuri de lucrări cu un grad sporit de dificultate cum sunt: eliminarea efectelor inundaţiilor, consolidări de terasamente, consolidări de poduri, etc.
  Prin existenţa unui management de calitate, a unui personal calificat şi a unei dotări corespunzătoare, regia a devenit în scurt timp competitivă şi în astfel de lucrări.
  S-au luat măsuri imediate de popularizare prin corespondenţă directă cu o serie de principali şi potenţiali beneficiari care au fost informaţi asupra posibilităţilor unităţii, inclusiv prin pliante şi înregistrări video.
  În cadrul societăţii strategiile pe termen scurt sau mediu sunt permanent discutate cu toţi factorii responsabili, îmbunătăţite ca atare şi urmărite în aplicare. În caz de necesitate se merge până la noi structurări în organigramă, atfel încăt resursele tehnice şi umane să fie permanent asigurate acolo unde este nevoie.
  3. MANAGEMENTUL RESURSELOR
  Pentru asigurarea surselor de personal s-a folosit în general fondul uman existent, cuprins în diferite forme de calificare, organizate la nivelul unităţii, dar şi în exteriorul acesteia – AJOFM, investiţiile tehnice (mai ales pentru laboranţi) sau cursuri de calificare organizate de instituţii specializate şi certificate.
  Cadrele cu studii superioare au participat la cursuri specifice pentru programul RICOP, SAPARD sau PHARE.
  Având în vedere un management bazat în special pe resursele proprii pe cât posibil o atenţie deosebită se acordă întreţinerii şi reparării, (revizii curete şi periodice, capitale etc.), pe bază de grafic a utilajelor şi bazelor proprii, atfel încât acestea să fie permanent în stare de funcţionare iar bazele să prezinte un grad de confort corespunzător.
  Tehnologiile aplicate în procesul de execuţie sunt totdeauna adecvate dotării proprii, cu mare atenţie pentru realizarea competitivităţii în costuri şi calitate.
  În cadrul unităţii, raportul dintre salariaţi şi conducere ca şi cel dintre patronat şi sindicat este unul normal, de colaborare deplină şi respect reciproc.
  Contractele colective şi individuale de muncă se negociază, ambele părţi fiind continuu informate privind sursele reale ale unităţii, şi nu se semnează decât atunci când toate punctele litigioase sunt rezolvate prin dialog.
  4. SISTEMUL CALITĂŢII
  R.A.J.D.P Vâlcea deţine Certificatul 070/19.03.2011 eliberat de MRC-OCS (acreditat RENAR) pentru sistemul propriu de calitate conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001/2008.
  Politica R.A.J.D.P Vâlcea este de a oferi o largă formă de servicii din domeniul activităţilor de construcţii: asistenţă tehnică, consulting şi managementul investiţiilor aferent domeniului său de activitate, la un înalt nivel de profesionalism, efectuate de către personal tehnic, format şi instruit în ţară.
  Prin politica pe care o promovează, R.A.J.D.P Vălcea, în domeniul calităţii se acţionează pentru :

  - îmbunătăţirea continuă a calităţii lucrărilor executate, ce au fost realizate pe baza aplicării de tehnologii şi materiale noi;

  - răspunderea cu promptitudine la solicitarea clienţilor în scopul demonstrării capabilităţii şi competitivităţii R.A.J.D.P Vâlcea în cadrul economiei de piaţă;

  - îmbunătăţirea imaginii regiei prin acţiuni de popularizare a activităţii proprii şi prin colaborări în domeniu cu alte unităţi specializate.

  Obiectivele concrete privind calitatea sunt stabilite anual de către conducerea unităţii şi transmise pentru cunoaşterea şi realizarea tuturor funcţiilor implicate.
  Sistemul de management al calităţii aplicat în unitate se bazează pe colaborarea tuturor factorilor de decizie şi execuţie astfel încât activitatea societăţii să poată fi considerată ca un ansamblu de procese orientate spre client.
  Alocarea de resurse, planificarea, controlul, asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii şi a performanţelor sunt elemente ale managementului pe care conducerea regiei înţelege să le utilizeze cu sprijinul şi participarea conştientă a întregului personal.
  Politica managementului de vârf a unităţii este de a asigura ca activităţile desfăşurate să satisfacă deplin cerinţele clienţilor şi că acestea sunt îndeplinite în totalitate.
  Politica în domeniul calităţii cuprinde mai multe aspecte:

  - construcţiile realizate să îndeplinească toate cerinţele de calitate ale clientului;

  - respectarea strictă a documentelor sistemului de calitate;

  - selectarea, evaluarea şi supravegherea contractanţilor se fac pe baze procedurale;

  - revizuirea promptă pe baza sesizării clienţilor şi îmbunătăţirea calităţii, inclusiv implementarea noutăţilor, pe baza reacţiei clienţilor, supravegherii pieţei şi informatizării adecvate în domeniu;

  - personalul unităţii este instruit şi calificat corespunzător pentru imprimarea unui spirit de exigenţă faţă de calitatea muncii prestate.

  5. SATISFACŢIA CLIENŢILOR

  R.A.J.D.P Vâlcea are o serie de clienţi tradiţionali care permanent şi-au declarat aprecierea privind lucrările executate. Relaţii contractuale cu beneficiari de câte 8-10 ani au intrat în tradiţia unităţii.
  La solicitarea unor recomandări aceştia le oferă cu plăcere, întărind calificativele de “ bine” şi ”foarte bine” acordate în procesele verbale de recepţie.
  Majoritatea clienţilor noştri (persoane fizice şi juridice) au sistem propriu de certificare a calităţii produselor şi servicilor.
  Toate lucrările executate sunt verificate în paralel, atât de constructor, cât şi de beneficiar, pentru înscrierea acestora în parametri calitativi impuşi de normele tehnice în vigoare.
  Pentru execuţia lucrărilor, în relaţiile cu beneficiarii noştri, avem în vedere îndeplinirea următorilor indicatori:

  - calitatea lucrărilor,

  - încadrarea în termenul de execuţie,

  - comportamentul executantului în timpul realizării lucrărilor,

  - respectarea normelor de protecţie şi igienă a muncii,

  - respectarea condiţiilor de protecţie a mediului înconjurător,

  - asigurarea garanţiei de bună execuţie pe toată durata de viaţă a construcţiilor.

  6. SATISFACŢIA ANGAJATILOR

  Unitatea este percepută de salariaţi ca o a doua casă şi familie. Cu fiecare prilej ei îşi demonstrează devotamentul şi ataşamentul faţă de firmă. Ei au conştiinţa muncii împlinite şi a obţinerii remuneraţiei, care se încadrează în media căştigurilor de pe piaţa forţei de muncă.
  Nu am avut conflicte sindicale şi nici premize pentru declanşarea lor.
  Rezolvarea tuturor problemelor la care a fost necesară prezenţa sindicatelor au avut la bază principiile dialogului.
  7. IMPACTUL ASUPRA SOCIETĂŢII
  Cu ocazia deplasărilor în teren ale reprezentanţilor administratorului drumurilor judeţene pe raza judeţului Vâlcea, dar şi în alte judeţe, în unanimitate s-a afirmat că starea tehnică a drumurilor noastre este net superioară, cel puţin în comparaţie cu alte judeţe din ţară, la un trafic comparabil.
  Chiar în situaţia actuală de subfinanţare, prin eforturi comune am reuşit să menţinem o stare de viabilitate acceptabilă.
  Prin eforturi conjugate ale conducerii regiei, secţiilor de producţie, Consiliului Judeţean Vâlcea şi primăriilor locale s-a reuşit în mare măsură înlăturarea rezidurilor menajere, depozitate în locuri nepermise (pe cursul apelor, acostamente, la poduri şi podeţe) de către o parte din cetăţenii unor localităţi.