+4 0250 733786     Gib Mihăescu 28, Râmnicu Vâlcea
Main page / Organizare si functionare

Organizare si functionare

Organizare

R.A.J.D.P. VÂLCEA – Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, este unitatea de construcţii prin care Consiliul Judeţean Vâlcea administrează şi întreţine reţeaua rutieră de drumuri judeţene, însumând 957,043km.

Infiinţată în anul 1968, odată cu apariţia judeţului Vâlcea pe harta administrativă a României, unitatea de drumuri judeţene a funcţionat fără întrerupere sub diferite denumiri şi cu modificări mai mari sau mai mici în structură.

Din anul 1984 un salt calitativ important l-a constituit înfiinţarea şantierului de construcţii, moment în care regia s-a afirmat pe raza judeţului Vâlcea ca cel mai puternic şi eficient constructor de drumuri şi poduri. Toate aceste noi abordări specifice activităţii de drumuri şi poduri s-au făcut fără neglijarea principalului obiect de activitate, întreţinerea şi repararea reţelei rutiere.

Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, vechea denumire a actualei regii, a fost transformată în Regie Autonomă în anul 1992. Începând cu anul 1994, prin Decizia nr.115 a Delegaţiei Permanente a Consiliului Judeţean Vâlcea, regia funcţionează pe principii economice şi nu ca instituţie publică.
R.A.J.D.P. Vâlcea este organizată în teritoriu cu trei loturi de întreţinere şi construcţii (Drăgăşani, Tătărani, Horezu) şi un Atelier Întreţinere Intervenţii Echipamente de Producţie şi Confecţii Metalice.

Fiecare lot este dotat cu spaţii corespunzătoare (birouri, laboratoare) şi baze de producţie (staţii de betoane, staţie de asfalt, staţie de sortare, parc propriu de transport şi utilaje), magazii de materiale etc.

De asemenea, la Lotul Drăgăşani punct de lucru Lădeşti, regia dispune de o dotare deosebită (Instalaţie de preparare mixturi asfaltice IMA45, staţie de betoane, staţie de preparare emulsie bituminoasă, parc propriu de transport şi utilaje, baze de producţie, laborator, etc.). Staţiile de sortare a produselor de balastieră aflate în cadrul Loturilor Tătărani şi Horezu (Stroieşti) au asigurat în permanenţă necesarul de agregate sortate pentru lucrările din programul unităţii, cât şi pentru livrări la diverşi beneficiari. În afară de laboratoarele din cadrul unităţii noastre avem contracte de colaborare cu laboratoare de grad superior din cadrul unor unităţi din ţară cu specific asemanator.

Având în vedere gradul mare de dispersare al lucrărilor pe care unitatea noastră le execută – întregul teritoriu al Judeţului Vâlcea şi de cele mai multe ori în afara judeţului, fiecare lot are încadrat personal cu studii superioare şi medii, precum şi muncitori calificaţi în toate meseriile necesare activităţii de drumuri şi poduri.

Domeniul competiţional

Domeniul de activitate al regiei, se referă în principal la execuţia lucrărilor de întreţinere reparaţii, modernizări, reabilitări drumuri şi poduri. Sursele de finanţare sunt asigurate prin bugetul local, Fondul Special al drumurilor, Fonduri de Investiţii, alte fonduri legal constituite precum şi fonduri externe. Având o bună dotare privind baza de transport şi utilaje executăm diverse lucrări de prestări servicii la diverşi beneficiari. De asemenea, pe bază de comandă, unitatea noastră execută lucrări de construcţii la primăriile locale (drumuri, poduri, consolidări, reabilitări).
Permanent ne-am preocupat şi de lucrările cu specific, finanţate de alţi beneficiari, putând aminti o serie de drumuri industriale sau forestiere, străzi în municipiile şi oraşele judeţului, punţi pietonale şi pasaje rutiere.
Din 1984 şi pînă în prezent R.A.J.D.P. Vălcea a construit şi a pus în funcţiune 280 poduri de beton armat însumând 5.530 m, dintr-un total de 400 poduri existente (pe drumuri judetene şi comunale), cu lungimea de 10.446 m.
Actualmente avem pe drumurile judeţene pe raza judeţului Vâlcea numai poduri definitive (construcţii din beton, beton armat şi metal).
În aceeaşi perioadă, am construit şi modernizat cca 380 km drumuri judeţene şi comunale la care se adaugă cca 120 km străzi şi drumuri industriale.

Clienţi principali

Relaţiile contractuale ale unităţii noastre sunt încheiate în principal cu Consiliul Judeţean Vâlcea, Consiliile Locale orăşeneşti şi comunale şi alţi beneficiari (persoane fizice şi juridice).
Reglementări sub care se desfăşoară activitatea (atestări)
Unitatea a implementat Sistemul de Management al Calităţii SR EN ISO 9001:/2008, Sistemul de Management de Mediu SR EN ISO 14001:2005, eliberate de MRC-OCS, precum şi atestatul APDP pentru drumuri de profil, atestat NV IMPERBEL SA pentru utilizarea membranei hidroizolatoare DERBIGUM.

De asemenea unitatea a fost certificată de Asociaţia Constructorilor Forestieri A.C.F., asociaţie profesională şi patronală.
Unitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat de Consiliul Judeţean Vâlcea.

1. MANAGEMENT
Conducerea regiei se preocupă permanent pentru dezvoltarea şi diversificarea paletei de activităţi ale unităţii, astfel încât să se poată răspunde prompt şi corespunzător oricăror doleanţe ale beneficiarilor.
Fiind bună cunoscătoare a calităţilor profesionale ale fiecărui angajat, conducerea unităţii, prin Directorul General se preocupă permanent de valorificarea cunoştinţelor fiecărui membru al unităţii astfel încât abordarea unei noi activităţi să plece permanent de la un nucleu ce poate fi dezvoltat astfel încât noua activitate să poată fi regăsită în volumul cerut de piaţă.

Realizarea acestui deziderat a presupus şi un sistem propriu de informare privind sensul în care se dezvoltă activitatea de construcţii, atât ca cerinţă cât şi ca standard de calitate.
În sensul celor de mai sus Directorul General:
– alocă resursele necesare pentru realizarea măsurilor stabilite;
– prezintă Consiliului de Administraţie rapoarte periodice privind rezultatele obţinute;
– verifică realizarea acţiunilor corective şi preventive rezultate în urma analizelor.

Conducătorul regiei participă personal la stabilirea contactelor cu noi clienţi, prezentându-le realizările deosebite, sub formă de pliante, procese verbale şi recomandări din partea altor beneficiari. Are disponibilitatea pentru analizarea proiectelor pe care noii clienţi doresc să le promoveze punând la dispoziţie personal calificat din cadrul unităţii pentru stabilirea unor detalii.

Prin atmosfera creată, beneficiarii încep afacerile cu noi într-un climat de încredere şi speranţă în realizarea obiectivelor pe care şi le-au propus.
Tot conducătorul unităţii, respectiv Directorul General, reprezintă regia în relaţia cu Prefectura, Consiliul Judeţean Vâlcea şi autorităţile publice locale (primării locale), dar şi în contactele cu mass-media, foarte importantă în popularizarea rezultatelor obţinute, dar şi în monitorizarea acestora pentru menţinerea şi dezvoltarea lor pe plan calitativ.

2. POLITICA ŞI STRATEGIA
Un rol deosebit de important în strategia de dezvoltare a unităţii şi diversificarea sferei de activitate îl constituie o permanentă informare a necesităţilor pe piaţa construcţiilor în general şi în judeţul Vâlcea în special.
Pe parcursul ultimilor 15 ani, paleta de activităţi a regiei s-a diversificat permanent, iniţial funcţie de necesităţile reţelei rutiere judeţene şi cu timpul şi în alte sfere de activitate.

S-a pornit de la lucrări în exclusivitate de întreţinere curentă, apoi periodică (covoare asfaltice şi îmbrăcăminţi asfaltice uşoare). Odată cu înfiinţarea şantierului de construcţii s-a început cea mai spectaculoasă acţiune de înlocuire a podurilor provizorii cu poduri definitive din beton simplu şi armat, dar şi construcţia de drumuri noi sau modernizarea celor existente.

Cu trecerea timpului a apărut ca necesară executarea lucrărilor de ranforsare sisteme rutiere şi tratamente de regenerare. Caracterul torenţial al majorităţii pârâurilor de pe raza judeţului Vâlcea ne-a obligat la specializarea rapidă în domeniul amenajărilor hidrotehnice (corecţii şi amenajări de albii, îndiguiri, praguri de colmatare din beton etc.). De aici şi până la penetrarea sistemului construcţiilor forestiere nu a mai fost decăt un pas, având în vedere că lucrările prioritare sunt direct înrudite cu cele deja executate de noi (construcţii drumuri forestiere, podeţe, amenajări hidrotehnice, corecţii de torenţi etc).

Fenomenele meteorologice deosebite din ultimii trei ani au reclamat o rapidă orientare spre tipuri de lucrări cu un grad sporit de dificultate cum sunt: eliminarea efectelor inundaţiilor, consolidări de terasamente, consolidări de poduri, etc.

Prin existenţa unui management de calitate, a unui personal calificat şi a unei dotări corespunzătoare, regia a devenit în scurt timp competitivă şi în astfel de lucrări.

S-au luat măsuri imediate de popularizare prin corespondenţă directă cu o serie de principali şi potenţiali beneficiari care au fost informaţi asupra posibilităţilor unităţii, inclusiv prin pliante şi înregistrări video.

În cadrul societăţii strategiile pe termen scurt sau mediu sunt permanent discutate cu toţi factorii responsabili, îmbunătăţite ca atare şi urmărite în aplicare. În caz de necesitate se merge până la noi structurări în organigramă, atfel încăt resursele tehnice şi umane să fie permanent asigurate acolo unde este nevoie.

3. MANAGEMENTUL RESURSELOR
Pentru asigurarea surselor de personal s-a folosit în general fondul uman existent, cuprins în diferite forme de calificare, organizate la nivelul unităţii, dar şi în exteriorul acesteia – AJOFM, investiţiile tehnice (mai ales pentru laboranţi) sau cursuri de calificare organizate de instituţii specializate şi certificate.

Cadrele cu studii superioare au participat la cursuri specifice pentru programul RICOP, SAPARD sau PHARE.

Având în vedere un management bazat în special pe resursele proprii pe cât posibil o atenţie deosebită se acordă întreţinerii şi reparării, (revizii curete şi periodice, capitale etc.), pe bază de grafic a utilajelor şi bazelor proprii, atfel încât acestea să fie permanent în stare de funcţionare iar bazele să prezinte un grad de confort corespunzător.

Tehnologiile aplicate în procesul de execuţie sunt totdeauna adecvate dotării proprii, cu mare atenţie pentru realizarea competitivităţii în costuri şi calitate.

În cadrul unităţii, raportul dintre salariaţi şi conducere ca şi cel dintre patronat şi sindicat este unul normal, de colaborare deplină şi respect reciproc.

Contractele colective şi individuale de muncă se negociază, ambele părţi fiind continuu informate privind sursele reale ale unităţii, şi nu se semnează decât atunci când toate punctele litigioase sunt rezolvate prin dialog.

4. SISTEMUL CALITĂŢII
R.A.J.D.P Vâlcea deţine Certificatul 070/19.03.2011 eliberat de MRC-OCS (acreditat RENAR) pentru sistemul propriu de calitate conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001/2008.

Politica R.A.J.D.P Vâlcea este de a oferi o largă formă de servicii din domeniul activităţilor de construcţii: asistenţă tehnică, consulting şi managementul investiţiilor aferent domeniului său de activitate, la un înalt nivel de profesionalism, efectuate de către personal tehnic, format şi instruit în ţară.

Prin politica pe care o promovează, R.A.J.D.P Vălcea, în domeniul calităţii se acţionează pentru :

– îmbunătăţirea continuă a calităţii lucrărilor executate, ce au fost realizate pe baza aplicării de tehnologii şi materiale noi;
– răspunderea cu promptitudine la solicitarea clienţilor în scopul demonstrării capabilităţii şi competitivităţii R.A.J.D.P Vâlcea în cadrul economiei de piaţă;
– îmbunătăţirea imaginii regiei prin acţiuni de popularizare a activităţii proprii şi prin colaborări în domeniu cu alte unităţi specializate.
Obiectivele concrete privind calitatea sunt stabilite anual de către conducerea unităţii şi transmise pentru cunoaşterea şi realizarea tuturor funcţiilor implicate.

Sistemul de management al calităţii aplicat în unitate se bazează pe colaborarea tuturor factorilor de decizie şi execuţie astfel încât activitatea societăţii să poată fi considerată ca un ansamblu de procese orientate spre client.

Alocarea de resurse, planificarea, controlul, asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii şi a performanţelor sunt elemente ale managementului pe care conducerea regiei înţelege să le utilizeze cu sprijinul şi participarea conştientă a întregului personal.

Politica managementului de vârf a unităţii este de a asigura ca activităţile desfăşurate să satisfacă deplin cerinţele clienţilor şi că acestea sunt îndeplinite în totalitate.

Politica în domeniul calităţii cuprinde mai multe aspecte:
– construcţiile realizate să îndeplinească toate cerinţele de calitate ale clientului;
– respectarea strictă a documentelor sistemului de calitate;
– selectarea, evaluarea şi supravegherea contractanţilor se fac pe baze procedurale;
– revizuirea promptă pe baza sesizării clienţilor şi îmbunătăţirea calităţii, inclusiv implementarea noutăţilor, pe baza reacţiei clienţilor, supravegherii pieţei şi informatizării adecvate în domeniu;
– personalul unităţii este instruit şi calificat corespunzător pentru imprimarea unui spirit de exigenţă faţă de calitatea muncii prestate.

5. SATISFACŢIA CLIENŢILOR
R.A.J.D.P Vâlcea are o serie de clienţi tradiţionali care permanent şi-au declarat aprecierea privind lucrările executate. Relaţii contractuale cu beneficiari de câte 8-10 ani au intrat în tradiţia unităţii.
La solicitarea unor recomandări aceştia le oferă cu plăcere, întărind calificativele de “ bine” şi ”foarte bine” acordate în procesele verbale de recepţie.

Majoritatea clienţilor noştri (persoane fizice şi juridice) au sistem propriu de certificare a calităţii produselor şi servicilor.
Toate lucrările executate sunt verificate în paralel, atât de constructor, cât şi de beneficiar, pentru înscrierea acestora în parametri calitativi impuşi de normele tehnice în vigoare.

Pentru execuţia lucrărilor, în relaţiile cu beneficiarii noştri, avem în vedere îndeplinirea următorilor indicatori:
– calitatea lucrărilor,
– încadrarea în termenul de execuţie,
– comportamentul executantului în timpul realizării lucrărilor,
– respectarea normelor de protecţie şi igienă a muncii,
– respectarea condiţiilor de protecţie a mediului înconjurător,
– asigurarea garanţiei de bună execuţie pe toată durata de viaţă a construcţiilor.

6. SATISFACŢIA ANGAJATILOR
Unitatea este percepută de salariaţi ca o a doua casă şi familie. Cu fiecare prilej ei îşi demonstrează devotamentul şi ataşamentul faţă de firmă. Ei au conştiinţa muncii împlinite şi a obţinerii remuneraţiei, care se încadrează în media căştigurilor de pe piaţa forţei de muncă.
Nu am avut conflicte sindicale şi nici premize pentru declanşarea lor.
Rezolvarea tuturor problemelor la care a fost necesară prezenţa sindicatelor au avut la bază principiile dialogului.

7. IMPACTUL ASUPRA SOCIETĂŢII
Cu ocazia deplasărilor în teren ale reprezentanţilor administratorului drumurilor judeţene pe raza judeţului Vâlcea, dar şi în alte judeţe, în unanimitate s-a afirmat că starea tehnică a drumurilor noastre este net superioară, cel puţin în comparaţie cu alte judeţe din ţară, la un trafic comparabil.

Chiar în situaţia actuală de subfinanţare, prin eforturi comune am reuşit să menţinem o stare de viabilitate acceptabilă.
Prin eforturi conjugate ale conducerii regiei, secţiilor de producţie, Consiliului Judeţean Vâlcea şi primăriilor locale s-a reuşit în mare măsură înlăturarea rezidurilor menajere, depozitate în locuri nepermise (pe cursul apelor, acostamente, la poduri şi podeţe) de către o parte din cetăţenii unor localităţi.

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, denumită în continuare R.A.J.D.P. Vâlcea sau regie, asigură administrarea, păstrarea integrităţii şi protejarea bunurilor aparţinând patrimoniului public şi privat al judeţului, aferente activităţii de drumuri şi poduri, precum şi a bunurilor din patrimoniul propriu.

R.A.J.D.P. Vâlcea este constituită ca regie de interes judeţean care administrează şi execută, în condiţiile legii, prin încredinţare directă, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor şi podurilor judeţene indiferent de sursa de finanţare (buget local, fond special al drumurilor conform Legii 118/1996, fonduri de investiţii şi alte surse de finanţare legal constituite) în scopul desfăşurării traficului rutier, în condiţii de siguranţa circulaţiei, coordonând dezvoltarea unitară a întregii reţele de drumuri proprietate publică a judeţului Vâlcea în concordanţă cu alte lucrări de construcţii pentru alţi beneficiari, persoane fizice sau juridice.

Domeniul principal de activitate conform clasificării CAEN al R.A.J.D.P. Vâlcea:
421 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate.

Activitatea principală a R.A.J.D.P. Vâlcea:
4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor.

Activităţi secundare a R.A.J.D.P. Vâlcea:
0129 – Cultivarea altor plante permanente;
0161 – Activităţi auxiliare pentru producţie vegetală;
0163 – Activităţi după recoltare;
0164 – Pregătirea seminţelor;
0210 – Silvicultură şi alte activităţi forestiere;
0220 – Exploatare forestieră;
0230 – Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;
0811 – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
0812 – Extracţia pietrişului şi a nisipului; extracţia argilei şi caolinului;
0990 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor;
1039 – Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor;
1622 – Fabricarea parchetului asamblat în panouri;
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
2363 – Fabricarea betonului;
2364 – Fabricarea mortarului;
2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n. c. a;
2433 – Producţia de profile obţinute la rece;
2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
2561 – Tratarea şi acoperirea metalelor;
2562 – Operaţiuni de mecanică generală
2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice: fabricarea de lanŧuri şi arcuri;
2594 – Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe;
3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;
3320 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;
3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase;
3900 – Activităţi şi servicii de decontaminare;
4120 – Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;
4212 – Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane;
4213 – Construcţia de poduri şi tuneluri;
4221 – Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;
4221 – Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii;
4291 – Construcţii hidrotehnice;
4299 – Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti;
4311 – Lucrări de demolare a construcţiilor;
4312 – Lucrări de pregătire a terenului;
4313 – Lucrări de foraj &$351i sondaj pentru construcţii;
4321 – Lucrări de instalaţii electrice;
4322 – Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat;
4329 – Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
4331 – Lucrări de ipsoserie;
4332 – Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
4333 – Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;
4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri;
4339 – Alte lucrări de finisare;
4391 – Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii;
4399 – Alte lucrări speciale de construcţii;
4511 – Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone);
4519 – Comerţ cu alte autovehicule;
4520 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
4531 – Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;
4532 – Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule;
4677 – Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;
4730 – Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule Ín magazine specializate;
4939 – Alte transporturi terestre de călători;
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;
4942 – Servicii de mutare;
5210 – Depozitări;
5221 – Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre;
5224 – Manipulări;
5821 – Activităţi de editare a jocurilor pe calculator;
5829 – Activităţi de editare a altor produse software;
6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei;
6203 – Activităţi de management (gestiune &$351i exploatare) a mijloacelor de calcul;
6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
6810 – Cumpăratea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 – Închirierea şi subânchirierea bunurilor imobiliare proprii sau ânchiriate;
6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
7111 – Activităţi de arhitectură;
7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
7120 – Activităţi detestări şi analize tehnice;
7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţificeşi tehnice;
7711 – Activităţi de Închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare;
7712 – Activităţi de Închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele;
7732 – Activităţi de Închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii;
7739 – Activităţi de Închiriere şi leasing cu alte maşini, chipamente şi bunuri tangibile;
8020 – Activităţi de servicii privind sistemele de securizare;
8110 – Activităţi de servicii suport combinate;
8129 – Alte activităţi de curăţenie;
8130 – Activităţi de Întreţinere peisagistică
8411 – Servicii de adminbistraţie publică generală
9101 – Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor.

ATRIBUŢIILE R.A.J.D.P. VÂLCEA
Realizeză politica de dezvoltare regională a reţelei rutiere judeţene, în contextul larg al politicii naţionale în domeniu:

 • administrează bunurile ce constituie patrimoniul judeţului, concretizat în bunuri mobile şi imobile care aparţin domeniului public de interes judeţean sau local, precum şi bunuri ce constituie domeniul privat al regiei;
 • asigură prin măsuri specifice integritatea patrimoniului pe care îl are în administrare sau proprietate şi folosirea eficientă a acestuia;
 • asigură administrarea şi exploatarea corespunzătoare a instalaţiilor (staţii asfalt, emulsie, betoane, sortare etc.) a utilajelor, clădirilor şi altor bunuri aflate în administrare sau dotare;
 • asigură repararea şi întreţinerea construcţiilor şi instalaţiilor din dotare;
 • stabileşte preţuri şi tarife pentru toate tipurile de lucrări sau servicii pe care le realizează şi le supune spre aprobare conform regulamentelor în vigoare;
 • organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • asigură aplicarea normelor de protecţie a muncii şi a mediului, a normelor de igienă, precum şi respectarea standardelor şi a normativelor în vigoare privind lucrările pe care le execută;
 • întocmeşte, supune spre aprobare şi execută conform legii bugetul de venituri şi cheltuieli, balanţe şi bilanţuri contabile;
 • elaborează studii, programe şi prognoze privind dezvoltarea sau starea de viabilitate a reţelei rutiere;
 • urmăreşte perfecţionarea şi calificarea salariaţilor regiei;
 • stabileşte relaţii comerciale şi de altă natură, în domeniul său de activitate, cu alţi agenţi economici, cu autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, cu persoane fizice române sau străine, pentru realizarea obiectului de activitate;
 • realizează politica de credite şi a altor surse de finanţare;
 • hotărăşte contractarea de împrumuturi bancare, necesare activităţii de producţie şi investiţii;
 • hotărăşte în condiţiile legii cu privire la scoaterea din funcţiune sau casarea mijloacelor fixe;
 • hotărăşte înstrăinarea în condiţiile legii a unor bunuri mobile sau imobile, proprietatea regiei.